کلیپ های آموزشی همگانی

مهارت های اجتماعی

مهارت های مدیریتی رهبران مهارت های ارتباطی یادگیری مهارت ها مهارت جوشکاری

مهارت های فردی

 بهبود مهارت های فردی از زبان دکتر میر توسعه مهارت های فردی چگونگی یادگیری مهارت ها  مهارت های توسعه اشتغال مهارت فن بیان و سخنوری

راهکارهای افزایش درآمد روستاییان

 تکنیک STP در کسب و کار شروع یک کسب و کار آنلاین برندینگ در کسب و کار  هدفمندی در کسب و کار ساخت شمع های تزیینی ساخت باغچه های مینیاتوری در خانه مهارت های ارتباطی فروش

امداد و نجات

امداد و نجات امداد و نجات در مدارس سوختگی و کمک ها اولیه سوختگی 2 و کمک های اولیه خونریزی و کمک های اولیه سوختگی 3 و کمک های اولیه

کمک های اولیه همگانی

تکنیک های کمک های اولیه ضروریات کمک های اولیه کمک های اولیه شوک کمک های اولیه حمل مصدوم 1 کمک های اولیه CPR1 کمک های اولیه CPR2 کمک های اولیه CPR3

فهرست