فرصت های سرمایه گذاری

فهرست فرصت های سرمایه گذاری در روستا
عنوان پروژه محل اجرا اعتبار مورد نیاز شرح مشارکت دهیاری
توسعه واحدهای صنعتی وابسته به بخش کشاورزی و تولیدات ملی
سرمایه گذاری در زمینه بهره برداری از منابع بالقوه روستا
احداث سردخانه و انبار جهت حفظ و نگهداری محصولات
احداث واحدهای تولیدکننده وسایل بسته بندی
احداث واحدهای پشم شویی و رسیندگی
احداث واحدهای تولیدکنده فرآورده های دامی
توسعه امور حمل و نقل و انبارداری
توسعه و به سازی شبکه های ارتباطی روستا با سایر نقاط
توسعه و ترویج صنایع دستی با ایجاد کارگاه های صنایع دستی
فهرست