کاربریهای پیشنهادی طرح هادی

کاربري مسکوني

باتوجه به اینکه کاربری مسکونی بیشترین درصد را نسبت به کل بافت دارا می باشد ، لذا رسیدن به سرانه های منطقی در این مقوله، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در وضع موجود این کاربری سطحی معادل ۱۵۴۷۷۳  متر مربع دارد که نسبت به کل روستا ۴۱/۸ درصد را دربردارد و سرانه ی ان معادل ۷۶/۴ متر مربع می باشد. در طرح پیشنهادی با توجه به افزایش جمعیت این کاربری نیاز به ۵۳۴۶۴ متر مربع توسعه دارد تا سطح مسکونی به ۲۰۸۲۹۷ متر مربع در طرح پیشنهادی برآورده گردد.

کاربری تجاری

سطح تجاری در طرح پیشنهادی مساحتی معادل ۲۵۷۳ مترمربع با سرانه ۱ متر مربع را شامل می شود.

کاربری اداری

در وضع موجود این کاربری سطحی معادل ۱۹۵ متر مربع را دار می باشد که نسبت به کل روستا ۰/۰۵ درصد را شامل می شود و سرانه ای معادل ۰/۱ متر مربع را داراست و در طرح پیشنهادی به ۱۱۰۴ متر مربع با سرانه ۰/۴ متر مربع خواهد رسید.

کاربری مذهبی

روستا در وضع موجود دارای سه باب مسجد و یک باب حسینیه می باشد که در مجموع مساحتی بالغ بر ۱۶۷۵ متر مربع با سرانه ۰/۷ متر مربع که ۰/۴۵ درصد از سطح کل روستا را به خود اختصاص داده است. در طرح پیشنهادی برای این کاربری مساحتی برابر با ۲۲۵۸ متر مربع با سرانه ۰/۹ متر ربع در نظر گرفته شده است.

کاربری فرهنگی

در وضع موجود مساحت فضای کاربری فرهنگی برابر با ۹۰متر مربع با سرانه ۰/۰۴ متر مربع می باشد که تنها ۰/۰۲ درصد از سطح روستا را به خود اختصاص داده است و در طرح پیشنهادی ایم مساحت به ۱۱۱۱ متر مربع با سرانه ۰/۴ متر مربع افزایش خواهد یافت.

کاربری ورزشی

کابری ورزشی در روستای مهرنجان اتراک و مهرنجان برابر با ۴۵۹ متر مربع با سرانه ۰/۲۳ متر مربع می باشد که در طرح پیشنهادی این کاربری به ۵۰۱۱ متر مربع با سرانه  ۲ متر مربع افزایش می یابد.

کاربری انتظامی

این کاربری در روستای مهرنجان اتراک و مهرنجان در طرح پیشنهادی سطحی برابر با ۱۱۰۴۲ متر مربع را دربرخواهد گرفت که سرانه آن ۴/۴ متر مربع خواهد بود.

پارک کودک

در وضع موجود این کاربری سطحی برابر با ۹۳۷ متر مربع با سرانه ۰/۵ متر مربع را دربرگرفته است و در طرح پیشنهادی به مساحت ۲۸۱۵ متر مربع با سرانه ۱/۱ متر مربع افزایش خواهد یافت.

پارک عمومی

روستا در وضع موجود فاقد کاربری می باشد و در طرح پیشنهادی سطحی معادل ۱۶۵۸۵ متر مربع برای آن در نظر گرفته شده است که ۴/۱ مترمربع از سطح کل روستا را شامل می شود.

کاربری آموزشی

مراکز آموزشی در سطح روستا شامل دبستان، دبیرستان و هنرستان فنی می شوند. با توجه به پیش بینی جمعیت روستا، مساحتی که در طرح پیشنهادی در نظر گرفته شده است بدین شرح است که در سال ۱۴۰۶ کاربری آموزشی ابتدایی به ۲۶۹۳ متر مربع می باشد و کاربری دبیرستان به ۱۷۲۳ متر مربع با سرانه ۰/۹ متر مربع برای هر نفر باشد.

کاربری درمانی

کاربری درمانی در سطح روستا در وضع موجود برابر با ۱۲۹۹ متر مربع می باشد که سرانه برای هر نفر برابر با ۰/۶ متر مربع می باشد. که در طرح پیشنهادی تغییری در نظر گرفته نشده است.

کاربری تاسیسات و تجهیزات

با توجه به جایگاه روستا در تقسیمات کالبدی و سیاسی، در طرح پیشنهادی مساحت ۱۵۲۳ متر مربع با سرانه ۰/۶ متر مربع به ازای هر نفر به این کاربری اختصاص یافته است.

کاربری معابر

در طرح پیشنهادی با اصلاح شبکه دسترسی روستا و تعریض معابر مساحت این کاربری از وضع موجود ۸۵۹۸۶ متر مربع به ۱۲۳۵۸۷ متر مربع افزایش خواهد یافت.

فهرست