سرانه فضاهای عمومی

کاربري مسکوني

این کاربری تمام مساکن روستایی در حال ساخت و مخروبه را در بر می گیرد وسعت اراضی مسکونی نسبت به کل ساخت و سازهای روستا معادل ۴۱/۸ درصد از سطح اراضی روستا یعنی معادل ۱۵۴۷۷۳ متر مربع می باشد. سرانه این کاربری۷۶/۴ متر مربع است. این کاربری در تمام سطح روستا وجود دارد و مشکلی از نظر استقرار ندارند.

کاربري تجاري

این کاربری در روستا سطحی معادل ۱۳۹۴ متر مربع متر مربع با سرانه ۰/۷ را دارا است که نسبت به کل روستا ۰/۳۸ درصد می باشد.

سرانه کاربری آموزشی

آموزشي ابتدايي

کاربری آموزشی در مقطع ابتدائی دارای مساحتی بالغ بر ۳۲۱۴ مترمربع که ۱/۶ درصد ازسطح روستا را به خود اختصاص داده است. سرانه این کاربری نیز معادل ۰/۹ مترمربع است. این کاربری در غرب روستا استقرار دارد و ازجمله مزایای آن می توان به دسترسی مناسب اشاره نمود.

آموزشي دبيرستان

کاربری آموزشی در مقطع متوسطه اول دارای مساحتی بالغ بر ۱۷۷۱ مترمربع که۰/۴۸ درصد ازسطح روستا را به خود اختصاص داده است مترمربع است. این کاربری در قسمت مرکز روستا استقرار دارد و ازجمله مزایای آن می توان به دسترسی مناسب اشاره نمود.

 کاربري مذهبي (مسجد و حسينيه)

این کاربری شامل سه باب مسجد و یك باب حسینیه می باشد و سطحی معادل ۱۶۷۵ متر مربع با سرانه ۰/۷ متر مربع را دارا است که نسبت به کل روستا۰/۴۵ درصد می باشد.

تأسيسات و تجهيزات

تأسیسات و تجهیزات در روستای مهرنجان اتراک شامل منبع آب و مخابرات می باشد که سطحی معادل ۱۶۳۸ متر مربع با سرانه

۰/۸ متر مربع معادل ۰/۴ درصد از سطح کل روستا را در بر گرفته است. تأسیسات و تجهیزات در سطح روستا پراکنده می باشد و از نظر دسترسی با مشکلی روبرو نمی باشند.

کاربري درماني

این کاربری شامل خانه بهداشت روستا می باشد و سطحی معادل۱۲۹۹ متر مربع با سرانه ۰/۶ متر مربع را دارا که نسبت به کل روستا ۰/۳۵ درصد می باشد. این کاربری در بین دو روستا قرار دارد و از جمله مزایای آن می توان به مساحت و فضای مناسب این کاربری اشاره کرد.

کاربري انبار

این کاربری شامل یك انبار در سطح روستا می باشد و سطحی معادل ۶۹ متر مربع با سرانه ۰/۰۳ متر مربع را دارا است که نسبت به کل روستا ۰/۰۲ درصد می باشد

کاربري معابر

شبکه معابر داخل روستا که شامل معابر اصلی و فرعی است۸ متر مربع است ۲/۲۳  درصد از سطح روستا را در بر گرفته است که معادل ۸۵۹۸۶ متر مربع می باشد و سرانه آن  ۴۲/۴ متر مربع است.

کاربري انتظامي

این کاربری شامل پایگاه بسیج در روستای مهرنجان اتراک می باشد و سطحی معادل ۲۹۰ متر مربع با سرانه ۰/۱ متر مربع را دارا است که نسبت به کل روستا۰/۰۸ درصد می باشد

کاربري پارك کودك

این کاربری شامل یك پارک در روستا می باشد و سطحی معادل ۹۳۷ متر مربع با سرانه۰/۵ متر مربع را داراست که نسبت به کل روستا ۰/۳ درصد می باشد.

باير

زمینهای بایر روستا که در سطح روستا پراکنده هستند ۱۷/۶ درصد از روستا را در بر گرفته اند. مساحت این زمین ها مجموعاً معادل ۶۵۲۶۴  متر مربع با سرانه ۳۲/۲ متر مربع می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

3 × یک =

فهرست