آب و هوا

بارندگی

روستای مهرنجان اتراک جزء مناطق کم باران و خشك محسوب میگردد و محدودیت ریزشهای جوی و به خصوص فقدان آن در تابستان به همراه عوامل دیگر باعث ایجاد محدودیتهای زراعی و دامپروری در این منطقه شده است. بارندگی در محدوده ی مطالعاتی صرفنظر از میزان آن، از طریق یك فصل بارندگی شاخص که عمدتاً منطبق بر ایام سرد سال است و همچنین یك دوره ی نسبتاً طولانی که فاقد بارندگیهای موثر و مفید است، مشخص میگردند. بیشترین میزان بارندگی در ماههای اسفند و فروردی و دی و بهمن و کمترین از ماه خرداد تا شهریور صورت میپذیرد. استنباط میگردد که حدود ۲۵ درصد بارندگی در پاییز و  ۲۵ درصد در زمستان و ۵۰ درصد در بهار انجام میپذیرد و فصل تابستان که فصل فعالیتهای زراعی منطقه است، به طور کامل خشك میباشد برعکس در فصل زمستان که فعالیتهای زراعی محدود و یا انجام نمی پذیرد، بیش از ۵۰ درصد بارندگی در این فصل انجام میگیرد. همچنین عمده بارشهای صورت گرفته به صورت بارندگی است که در ۴۱ روز از سال حادث می شود

دما

سردترین ایام سال منطبق بر ماههای دی- بهمن و آذر و دی بوده و میانگین ماهانه دما در ماههای مذکور به ترتیب ۲/۹ و ۴/۹ درجه سانتی گراد ثبت گردیده است. در اواخر زمستان درجه حرارت محیط به تدریج و غیر منظم افزایش مییابد. ماههای تیر، مرداد و شهریور جزء گرمترین ماههای سال در محدوده مطالعاتی به شمار رفته و در این میان بالاترین حداکثر دمای ماهانه در ماه تیر و مرداد رخ داده است.

رطوبت نسبی

میانگین سالانه ی رطوبت نسبیدر روستا برابر با ۴۰ درصد است که بیشترین آن در طی ماههای آذرو دی ماه و به میزان ۶۰ و ۶۱ درصد بوده که دلیل آن هم بارشهای صورت گرفته در ماههای نامبرده می باشد. برعکس در ماههای تیر، مرداد که بارش کمی صورت گرفته و گرمترین ماههای سال هم هستند، کمترین میزان رطوبت نسبی را دارا بوده و این میزان به ترتیب معادل ۲۶، ۲۷ درصد، گزارش گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

11 + 4 =

فهرست