وجه تسمیه نام روستا

در خصوص وجه تسیمه روستای مهرنجان اتراک با توجه به اسناد و مدارک موجود مشخص شده است که ساکنان اولیه روستای مهرنجان اتراک ۴ نفر از شیراز بوده اند که در زمان جشن مهرگان به این روستا وارد شده اند و به همین خاطر اسم روستا ابتدا به مهرگان و به مرور به مهرنجان معروف گردیده است و به خاطر اسکان ترکان در این روستا به اسم مهرنجان اتراک معروف گردیده است.

فهرست